Materská škola je jednotriedna a nachádza sa v účelovej budove v obci Píla č. 67.

Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Vo výnimočných prípadoch možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (§ 59 zákona 245/2008), ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky (§ 3 vyhl. 306/2008).