Aby sme sa nenudili

Nech sa páči, pár stránok, kde si môžete nájsť skvelé nápady pre deti
 

Predĺžiť dieťaťu detstvo?

Vynikajúci článok pre rodičov, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či dať odklad alebo nedať odklad.
 

Čo by mal zvládať predškolák

Hrubá motorika: Predškolák by mal mať osvojené základné pohybové znalosti, ako napr. prekonanie určitej vzdialenosti, preskok cez prekážku, udržanie     rovnováhy, skákanie na jednej nohe, hádzanie loptou, jednoduchý rytmický pohyb (aj s riekankami, pesničkami). 
 
Jemná motorika: Manuálna zručnosť je rozvíjaná dennými činnostiami (osobná hygiena – umývanie, čistenie zubov, česanie, obliekanie), hrou (stavanie kociek, obliekanie bábik, hra s formičkami na piesku). Ďalej by mali vedieť trhanie a strihanie papiera, lepenie, modelovanie, navliekanie guliek na šnúrku. Tu sa zapájajú dlane a prsty do činnosti, čo je dôležité pre písanie.    
 
Grafomotorika: Pre písanie je dôležité, aby ruka, ktorou dieťa bude písať, bola dostatočne uvoľnená a pripravená (spomínali sme to pri JM). Dôležité je, deti mali uvoľnené veľké kĺby ruky (rameno, lakeť a zápästie). Tie sa uvoľňujú krúživými pohybmi vo vzduchu, na veľkej ploche výkresu...  Aby prváka nebolela ruka pri písaní, musí správne držať pero. Musí vedieť urobiť pohyb, akoby chcel soliť tromi prstami. Aj správne sedenie pri stole je dôležité. V tomto veku by dieťa malo vedieť nakresliť a rozoznať čiaru, kruh, horný a dolný oblúčik, vlnovku, štvorec, obdĺžnik a trojuholník.        
 
Zraková precepcia: V súvislosti so zrakovým vnímaním sa stretávame s pojmami zraková pamäť, zraková analýza a syntéza. Zraková pamäť predstavuje vlastnosti dieťaťa uchovávať zrakové podnety. Je to uchovávanie a rozpoznávanie konkrétnych predmetov a ich obrázky (pexeso, čo sa zmenilo na obrázku, dokresli, čo chýba a pod.) Dieťa by malo vedieť rozpoznávať predmety a obrázky ako celok, zároveň ich rozložiť na časti (rozložený obrázok, puzzle) - hovoríme o zrakovej analýze a syntéze.  
 
Sluchová precepcia: Pri sluchovej percepcii dieťa rozlišuje slová vo vete. Slová a slabiky sa učí vytlieskávať alebo vyťukávať, určovať ich počet a následnosť. Vníma jednotlivé hlásky v slovách – prvé, posledné hlásky v slovách. Najťažšie je zvládnuť hlásky uprostred slova. Určovanie pozície hlásky v slovách je dôležitým predpokladom pre zvládnutie čítania a písania. Až po šiestom roku dochádza k diferenciácii tvrdej a mäkkej slabiky, rozlišovaniu a vnímaniu dĺžky slabík (pila –píla).  
 
Predčíselné predstavy: Na osvojovanie si matematiky v škole sa dieťa pripravuje celé predškolské obdobie. Musí mať zvládnuté zrakové a sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, pamäť, verbálne – slovné označenie, grafické – písomné schopnosti. Pred nástupom do školy musí mať dieťa zvládnuté počítanie prvkov jednej množiny (nesmie vynechať ani jeden prvok, dvakrát počítať). Počítanie do 10 (príp.20), nesmie vynechávať číslice. Dieťa by malo vedieť, že poradie prvkov nemení konečný počet prvkov v skupine. 
 
Reč a vyjadrovacie schopnosti: Dieťa v dobe nástupu do školy by malo vedieť približne 2 500slov. Vie povedať, ako sa volá, koľko má rokov, kde býva, nemýli si slová včera, dnes, zajtra. Je schopné zreprodukovať rozprávku. Veľmi dôležité je správna výslovnosť u dieťaťa. Chyba reči často ovplyvňuje úroveň diktátov, opisov a čítania. V prípade akejkoľvek logopedickej chyby je vhodná logopedická korekcia ešte pred nástupom do školy. 
 
Sociálna a pracovná zrelosť: Dieťa by malo zvládať v tomto období odpútanie sa od rodičov. Zvládať čiastočne svoje city a emócie bez kriku a plaču. Dodržiavať určité pravidlá spoločenského správania (pozdrav, vykanie, ďakovanie..) Nesmieme zabudnúť na samostatnosť v sebaobsluhe a na osvojené hygienické návyky (samé sa obuje, oblečie, zapne si gombíky, zaviaže si šnúrky, je s príborom, udržuje si poriadok vo svojich veciach.) 
 
Kresba: Detská kresba umožňuje zachytiť celý proces vývinového zdokonaľovania sa dieťaťa. Je náročná z hľadiska pozornosti a pamäťových schopností. Z jemnomotorických pohybov a koordinácie rúk s pohybmi očí sa dá predpovedať úspešnosť a radosť pri náuke písania. Dieťa by malo vedieť obkresľovať predlohy, kresliť tvary podľa pamäti (zobrazuje svoje predstavy a zážitky). Nakreslí postavu človeka so všetkými základnými znakmi ľudskej postavy.